Unsa Ka Tinood Ang Popular Nga Pagtulon-an Bahin Sa Impiyerno?

Unsa Ka Tinood Ang Popular Nga Pagtulon-an Bahin Sa Impiyerno?

Original Source: How Biblically Accurate Is the Popular Teaching About Hell?
By: Edmond Macaraeg


Unsaon nato sa paghusay ang pagtuo sa usa ka mahigugmaon, maloloy-on, ug mapasayloon nga Dios — nga dili magkupot sa iyang kasuko sa walay katapusan — sa popular nga pagtulon-an bahin sa dili-mapalong nga kalayo sa impiyerno nga magapasakit sa katawhan? Mamahimo bang tinuod ang duha ka nagsumpaki nga pagtulon-an? Unsa ang tubag?

Tungod kay dili mahimo nga ang duha ka nagsumpaki nga pagtulon-an magdungan sa pagkatinuod, makita gayud sa dayag nga adunay dakong maglilimbong nga maoy nagahatag ug kalibog ag nagalimbong sa tanang katawhan. Bisan ang kultura sa matag nasud sa kalibutan, ug ang tanang mga relihiyon niini adunay pagtuo sa impiyerno nga maoy lugar sa walay katapusang pagtortyur ug pagsakit.

Si Satanas Ug Ang Iyang Mga Demonyo Magaantos Sa Walay Katapusang Pagsakit

Pinaagi sa iyang malimbongon ug yawan-on nga paagi, si Satanas nagpahamtang sa silot nga para unta kaniya ngadto sa mga makalolooy ug inosenteng mga tawo.

Mahitungod kang Satanas, ang Bibliya nagpahayag nga:

Ug ang yawa nga nagpasalaag kanila, gitambug sa linaw nga kalayo ug azufre, diin atua usab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon (NIV: where the beast and the false prophet had been thrown); ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii, ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan.
~ Bugna 20:10

[Note: Mas tukma ang paghubad sa NIV (New International Version) niining bersikulo.]

Si Satanas Ug Ang Iyang Mga Kauban Ang Itambug Didto

Kay kong ang Dios wala magpasaylo sa mga manolonda nga nakasala, kondili nga naghulog kanila sa infierno [Griyego “tartaroo”], ug nagtambug kanila sa halalum nga mga lubnganan sa kangitngitan, nga gitagana sa paghukom.

~ 2 Pedro 2:4

Unya magaingon usab sa mga nahawala: Pahalayo kamo kanako, mga dautan, ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa ug sa mga manolonda niya!

~ Mateo 25:41

Sa Unsang Paagi Nga Nakasulod Kining Malimbongong Pagtulon-an Sa Kristiyanismo?

Gikan sa pagano nga pagtuo, kining ideya sa kadugayan nahimong parte sa doktrina sa Iglesiang Romano. Sa ika-tulong siglo, si Cyprian nga taga-Carthage nagsulat:

Ang mga gikondena mangasunog sa impiyerno sa walay katapusan.

Ang nagaut-ut nga kalayo mao ang ilang walay katapusang bahin.

Ang ilang pagsakit dili mous-os o mahuman.

~ Peter Toon, Heaven and Hell: A Biblical and Theological Overview, 1986, p. 163

Ang Lateran Church Council sa tuig 1215 nagpamatuod pag-usab niining ilang pagtuo bahin sa walay katapusang pagsakit:

Ang mga gikondena moadto sa walay katapusang pagsilot kauban ang yawa…

~ Peter Toon, p. 164

Sa Augsburg Confession sa 1530 mabasa:

Si Cristo mobalik…aron sa paghatag ug kinabuhing dayun ug walay katapusan nga kalipay ngadto sa mga magtutuo ug mga pinili, apan alang sa paghukom sa mga dili-diosnong katawhan ug sa mga demonyo didto sa impiyerno ug walay katapusang pagsilot.

~ Peter Toon, p. 131

Labot pa, kining konsepto sa impiyerno gipasibantog usab sa usa ka Italian nga magbabalak nga si Dante Alighieri sa iyang mabiaybiayong nobela, La Divina Comedia, nga gidetalye labi na sa seksyon sa Inferno.

Pila ka siglo ang naglabay, kining pagtulon-an bahin sa impiyerno nahisulat sa libro nga My Catholic Faith:

ANG MORTAL NGA SALA BA usa ka dakong dautan?

Ang mortal nga sala usa ka dakong dautan, ang pinaka-dakong dautan sa kalibutan, nga mas dautan pa kaysa sakit ug kakabus… Ang mortal nga sala usa gayud ka makalilisang nga butang aron nga ang usa ka matarung ug maloloy-on nga Dios magbuhat ug impiyerno alang sa walay katapusang pagsilot sa mga masuklanon nga mga anghel ug alang sa mga makakasala nga namatay nga nakabuhat ug bisan usa lamang ka mortal nga sala.

~ My Catholic Faith, 1949, Bishop Louis LaRavoire, pahina 53 

KINSA ANG MASILUTAN SA IMPIYERNO?

Kadtong mga nangamatay nga nakabuhat ug mortal nga sala, sila ang pagasilutan sa impiyerno; sila gihikawan sa paglantaw sa Dios ug magaantos sa makalilisang nga pagsakit, ilabi na sa kalayo, sa walay katapusan.

~ My Catholic Faith, 1949, Bishop Louis LaRavoire, pahina 174-175

 Sa taliwala sa mga Puritano, usa sa pinakatin-aw nga paghulagway sa mga pagsakit sa impiyerno gihatag sa usa ka Puritano nga ministro nga si Jonathan Edwards sa usa niya ka sermon, “Ang mga Makasasala sa mga Kamot sa usa ka Naligutgut Nga Dios,” niadtong 1741.

Ania ang pipila sa mga butang nga iyang gisulti:

Ang Dios nga nagkupot nimo ibabaw sa gahong sa impiyerno, sama sa pagkupot  sa usa ka tambayawan, o usa ka makaluod nga insekto sa ibabaw sa kalayo… Motan-aw Siya ibabaw nimo ingon nga usa ka butang nga takus sa walay lain, kondili nga igatambog ngadto sa kalayo…

Usa ikaw ka dulumtanan sa napulo ka libo ka pilo sa Iyang mga mata labaw pa kay sa atong paglantaw sa mga malala nga bitin…

O mga makasasala! Hunahunaa ang makaha-hadlok nga peligro nga moabot kaninyo:… Nagabitay ikaw sa usa ka nipis nga tanod, nga ang kalayo sa balaan nga kaligutgut nagasiga palibot niini, nga andam sa bisan unsang higayon sa pagpaso, ug sa pagsunog niini.

~ Karen Armstrong, A History of God, 1993, p. 284

Usa sa mga hinungdan kung ngano nga gipreserbar man kining makalilisang nga konsepto sa impiyerno kay nagtuo ang mga teologo ug mga magwawali nga kining pagtulon-an makapugong sa mga katawhan gikan sa dautan (relihiyon sa kahadlok)

Adunay Upat Ka Mga Pulong Sa Bibliya Nga Gihubad Nga “Impiyerno” apan Walay Bisan Usa Nga Nagahulagway Sa Pagsakit sa Mga Tawo

Sheol ug Hades

Ang Hebreohanon nga pulong “sheol” tumbas sa Griyego nga pulong “hades” nga ang buot ipasabot lubnganan.

Itandi ang Mga Salmo 16:10 ug Mga Buhat 2:27 kun diin ang sheol gihubad nga hades.

Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol; Ni motugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot.

~ Mga Salmo 16:10

Kay dili mo pagpasagdan ang akong kalag sa Hades, ug dili mo itugot nga ang imong Balaan makakita sa pagkadunot.

~ Mga Buhat 2:27

Tartaroo

Ang Griyego nga pulong “tartaroo” makausa lamang nga gigamit sa Bibliya ug kini nagahisgot sa dapit sa pagpugong nga gitagana alang sa mga demonyo samtang nagahulat sila sa ilang paghukom.

Kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manolonda nga nakasala, kondili nga naghulog kanila sa infierno [Gk. tartaroo], ug nagtambog kanila sa halalum nga mga lubnganan sa kangitngitan, nga gitagana sa paghukom.

~ 2 Pedro 2:4

Gehenna

Ang Griyego nga pulong “gehenna” gikuha gikan sa Ge-Hinnom, o ang walog sa Hinnom (Josue 18:16) nga gihimong usa ka tapokanan sa basura sa siyudad. Ang mga patay nga lawas sa hayop ug mga kriminal ginalabay usab didto ug ginasunog kauban sa mga basura.

Magapasakit ug Magasilot Ba sa Walay Katapusan ang Usa ka Mahigugmaon ug Maloloy-on nga Dios?

Dili kanunay magabadlong Siya; Ni matipig Siya sa Iyang kasuko sa walay katapusan.  

~ Mga Salmo 103:9

Kinsa ba, Oh Dios, ang usa ka Dios nga sama Kanimo, nga makapasaylo sa kasal-anan, ug mopaagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulondon? Siya wala magapabilin sa Iyang kasuko sa walay katapusan, kay Siya nahamuot sa mahigugmaong-kalolot.

~ Miqueas 7:18

Kalahian sa Silot (Punishment) ug Pagsilot (Punishing)

Nga manag-antus sila ug silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo, ug sa himaya sa Iyang gahum

~ 2 Mga Taga-Tesalonica 1:9

(NOTE: Ang “walay katapusan nga pagkalaglag” nagpasabot nga ang pagkalaglag mao ang permanente [dili usa ka mapadayonon nga pagsilot (punishing)]. Ug tungod kay permanente man ang pagkalaglag, kanang tawhana wala nay paagi sa pagduol sa presensya ug himaya sa Dios. Kini nagpasabot nga wala na silay bahin sa mahimayaon nga walay katapusang gingharian sa Dios.)

Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimoon kini, nagaingon si [YHWH] sa mga panon.

~ Malaquias 4:3

(NOTE: Ang kalayo sa Dios hilabihan ka init nga sa dihadiha makasunog gayud ug mamahimo nga abo ang lawas sa mga dautan nianang mao nga adlawa — dili kay sa human sa linibo ka mga tuig dili pa kini makahimo sa pagsunog.)

Kanus-an man Pagasilutan Sa Dios Ang Mga Dili Mabadlong Nga Mga Dautan?

Apan ang adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan; nga unya ang mga langit moagi sa daku gayud nga dinagook; ug ang mga butang sa kalangitan mangatunaw sa hilabihan kainit sa siga, ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini.

~ 2 Pedro 3:10

Pagkahuman sa milenyo ug ang gilugway nga panahon aron sa paghatag ug kahigayonan sa tanan nga wala mahatagi ug higayon sa kaluwasan; ang nawong sa tibook kalibutan pagalamyon sa usa ka dako nga kalayo, nga hilabihan kainit sa pagkaagi nga bisan ang mga elemento niini mangatunaw ug ang katubigan sa tanang kadagatan mohubas. (Ang Bugna 21:1)

Sa ilalum niining hilabihan ka init nga kalayo sa Dios, ang tanan nga nagpabilin nga mortal (wala maka-dawat sa mahimayaon ug espiritwal nga lawas) hingpit nga mangasunog sa sulod sa pipila lamang ka segundo.

Sukwahi sa pagtuo ug gihunahuna sa kadaghanan, ang atong Dios dili SADISTA (nga nalingaw sa pagtan-aw sa pag-antus).

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa Iyang saad, ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban; apan Siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili ang tanan makadangat sa paghinulsol.

~ 2 Pedro 3:9

Konklusyon

Atong nakita ang usa na usab ka yawan-on nga paglimbong diin ang Dios giisip ingon nga usa ka sadista, nga walay laing tuyo kondili ang pagsilot sa mga makasasala sa walay kata-pusan. Ang kamatuoran niana, ang Dios magahatag ug permanente nga silot (punishment) — dili kay walay katapusang pagsilot (punishing) — ngadto sa mga dili magalong nga mga dautan, tungod kay kining mga dautan mamahimo lamang nga dakung problema, dili lamang sa ilang kaugalingon, kondili magabuhat usab ug kagubot didto sa Gingharian sa Dios.

Dako kaayo kini nga hilisgutan. Busa among paga-tukion ang uban pang nahibilin nga mga pangutana sa mga umalabot pang artikulo sa BiblicalTruths.com. Palihug bantayi ang mga moabot nga mga artikulo.

 

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.