Unsa Ang Sala Nga Dili Mapasaylo (Unpardonable Sin)?

Unsa Ang Sala Nga Dili Mapasaylo (Unpardonable Sin)?

Original Source: What Is the Unpardonable Sin?
By: Edmond Macaraeg


Kung ang Dios labaw gayud sa tanan, ug ang Iyang gahum walay katapusan, ngano man nga adunay sala nga dili Niya mapasaylo? Puwede ba kini mahitabo?

Tungod sa kinaiya sa Dios, dili ikatingala nga aduna gayud mga limitasyon sa mga butang nga mabuhat ug dili mabuhat Niya (apan sa maayo gayud nga hinungdan). Pananglitan, ang Balaang Kasulatan nag-ingon (mahitungod sa paglaum sa kaluwasan nga walay katapusan) nga ang Dios dili arang makabakak (Kang Tito 1:2) – Siya “dili usa ka tawo nga Siya magbakak” (Numeros 23:19). Usa pa nga bersikulo sa Balaang Kasulatan nagsulti nga “dili gayud mahimo nga ang Dios magbakak” (Sa Mga Hebreohanon 6:18).

Karon, mahitungod sa pagpasaylo sa mga sala, ngano kaha nga aduna may espesyal nga kategorya sa sala nga dili mahimo nga mapasaylo sa Dios? Wala bay gahum ang Dios mahitungod niining butang? O aduna bay importante nga prinsipyo nga nalambigit niini? Ipatin-aw nato ang dugang pang detalye niini unya.

Duha Ka Pangutana Nga Gikabalak-an Sa Ubang Kristohanon

Una sa tanan, ang tanan ba nga sala nga gibuhat sa kinabubut-on sa usa ka kinabig nga Kristohanon dili mapasaylo?

[Atong timan-an nga adunay kalahian sa pagpakasala nga tinuyo” (willfully) gikan sa kinaiya sa pagkamasuklanon ug pagkamasupilon — ug ang pagpakasala nga kinabubut-on” (willingly) nga nadala lamang sa tintasyon tungod sa kahuyang sa tawo. Ang tinuyo nga pagpakasala gihulagway sa sulat Sa Mga Hebreohanon 10:26, ug usab sa sulat Sa Mga Hebreohanon 6:4-6.] Palihug ipadayon ang pagbasa alang sa dugang pang katin-awan.

Ikaduha, ang usa ka Kristohanon ba makabuhat ug sala, makahinulsol, mapasaylo, ug magapadayon sa pagka Kristohanon?

Nakasabot Ang Dios Sa Atong Mga Pakigbisog Ug Kaluyahon

Gihulagway ni Apostol Pablo kining pakigbisog sa taliwala sa duhang nag-away nga kinaiya sa tawo, ang unod batok sa Ispiritu (Mga Taga-Galacia 5:16-17). Si Apostol Pablo mismo naghulagway sa iyang kaugalingong pakigbisog: “Kay ang maayo nga buot ko pagabuhaton, wala ko pagabuhata; apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat” (Mga Taga-Roma 7:15-23).

Si Haring David — nga nagsulat ug daghang pahayag mahitungod sa paghigugma sa mga balaud sa Dios ug ang pagtuman niini — wala usab makaalinggawas sa pagbuhat sa pipila ka mga mabug-at nga sala.  Apan ang iyang sinsero nga kinaiya ug kinasingkasing nga paghinulsol mabasa sa Mga Salmo 51, ug tungod niana siya gitawag nga tawo nga ingon sa kasingkasing sa Dios. (Mga Buhat 13:22).

Ang Dios nga nagbuhat kanato nahibalo sa atong kinaiya. Iyang gigiyahan si Haring David sa pagsulat: “Kay Siya nahibalo sa atong kahimtang; Nahinumdom Siya nga kita mga abug lamang” (Mga Salmo 103:14).

Sa dinhi pa si Cristo sa kalibutan, Siya mismo nagsulti, “Managtukaw ug manag-ampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam, apan ang lawas maluya” (Mateo 26:41).

Busa, ang Dios nagahatag kanato ug pamaagi sa paglimpyo pinaagi sa kamatayon sa Iyang Anak sama sa gihulagway sa 1 Juan 1:9, kun diin nag-ingon didto: “Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarung Siya, aron pasayloon kita Niya sa atong mga sala, ug pagahinloan kita Niya gikan sa tanang kadautan.” Palihug basaha usab ang Mga Taga-Roma 5:6-11.

Resulta niini, “Busa walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Cristo Jesus, nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu” (Mga Taga-Roma 8:1).

Usa Sa Pinaka-Importanteng Papel sa Balaang Espiritu

Gihulagway ni Cristo ang papel sa Balaang Espiritu sa pagpaila kanato sa atong mga sala. Iyang gisulti: “Ug siya, kung siya moanhi na, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala, ug sa katarungan ug sa paghukom” (Juan 16:8).

Apan posible baya nga pagapasub-on ang Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 4:30). Ang Griyego nga pulong sa “pagpasub-a” mao ang Strong’s G3076 lypeo, nga ang buot ipasabot mopahiubos o magahimong masulub-on.

Posible usab nga mapalong ang Balaang Espiritu (1 Mga Taga-Tesalonica 5:19). Ang Griyego nga pulong sa “pagpalungon” mao ang Strong’s G4570 sbennymi, nga ang buot ipasabot sa pagpalong.

Ang Bibliya naghisgot nga ang Balaang Espiritu ihatag lamang ngadto sa mga nagasunod sa Dios (Mga Buhat 5:32).

Ang Pahayag Ni Cristo Mahitungod sa “Sala Nga Dili Mapasaylo” (Unpardonable Sin)

“Tungod niini nagaingon ako kaninyo: Ang tanang sala ug pasipala pagapasayloon lang sa mga tawo: apan ang pasipala batok sa Espiritu dili pagapasayloon. Ug bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa Anak sa tawo, arang siya mapasaylo; apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo dili siya arang mapasaylo, bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan niadtong palaabuton” (Mateo 12:31-32).

Sa unsang paagi nga ang pagpasipala batok sa Espiritu Santo DILI man gayud mapasaylo? Ania ang hinungdan NGANO ug SA UNSANG PAAGI kini mahitabo:

Ang Balaang Espiritu gigamit sa Dios aron sa pagpaila ug pagsaway sa atong mga sala — ilabi na gayud alang niadtong nakadawat na sa Espiritu Santo sa Dios ug nasinati na, ug sa karon nakasinati pa, sa mga kaayohan nga gihulagway sa sulat Sa Mga Hebreohanon 6:4-5.

Kung atong pagapasub-on ang Espiritu Santo ug pasipalahan kini (pinaagi sa atong negatibo, matig-a, matamayon, ug masukihon nga kinaiya nga makita diha sa atong hunahuna, buhat ug pamaagi sa kinabuhi), kini sa kadugayan mapalong — kini mobiya kanato.

Ang mahitabo karon, dili na kita mobati ug katungdanan [nga buhat sa atong konsensiya] sa paghinulsol sa sala, tungod kay wala na may Espiritu Santo nga nagakonbiktar kanato sa sala. Ang atong napagud nga konsyensiya mobati na karon ug kalipay nga daw nakaangkon na ug “kagawasan” sa tanang gusto natong pagabuhaton — bisan kung kini supak sa mga balaud ug prinsipyo sa Dios. Mora ug wala na tay labot kung unsa man ang mahitabo, bisan kung gipahinumdom kita mahitungod niini. Mahimo pa gani nga atong pagatunglohon ang Dios ug ang Iyang mga balaud!

Ug tungod kay wala na ta mabalaka ug dili na gani mohinulsol, ang tanan natong mga sala NAGPABILIN nga “wala napasaylo” (unpardoned). Kana tumbas sa “sala nga dili mapasaylo” (unpardonable sin) — DILI tungod kay dili kaya sa Dios ang magpasaylo, kondili tungod kay ang tawo mismo ang wala moisip nga kinahanglan niya ang kapasayloan sa iyang mga sala.

 Kung kamo nabalaka nga basin nakabuhat kamo sa “sala nga dili mapasaylo” (unpardonable sin), sa akong hunahuna wala kamo makabuhat niini, tungod kay anaa pa kaninyo ang tinguha sa paghinulsol.

Personal Nga Tambag

Apan, kung kamo adunay pagduhaduha, dangop sa usa ka takos nga lider sa Iglesia, o puydi usab nga ipahibalo nimo kanamo pinaagi sa email ang inyong kahimtang ug sitwasyon, ug among tinguhaon ang pagtabang kanimo.

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.