Unsa Ang Gisulti Sa Bibliya Bahin Sa Kaminyoon Sa Isigkapareho Nga Sekso?

Unsa Ang Gisulti Sa Bibliya Bahin Sa Kaminyoon Sa Isigkapareho Nga Sekso?

Original Source: What Does the Bible Say About Same-Sex Marriage?
By: Daniel Macaraeg


Ginatugutan ba sa Dios ang kaminyoon sa managsama nga sekso, kung ang duha ka tawo “nahigugma” sa usag-usa?

Sa pipila ka libo ka tuig nga miagi, wala kaayoy debate mahitungod sa kung unsa gayud ang sakto nga kaminyoon. Apan sa paglabay sa panahon, kining tradisyunal nga kahulugan sa kaminyoon (ang kaminyoon sa usa ka lalaki ug babaye lamang) gihagit ug gikontra sa nagkalain laing mga paglantaw ug ideya.

Sa Hunyo 26, 2015, pinaagi sa boto nga 5-batok-4 sa kaso sa Obergefell v. Hodges, gihimong legal sa Korte Suprema sa U.S. ang kaminyoon sa isigkapareho nga sekso sa tanan nga 50 nga estado sa America. Gidayeg ni Presidente Barack Obama kining desisyon, ug gitawag kini nga “kadaugan alang sa America.”

Apan kadaugan ba gayud kini? Unsa ang gisulti sa Bibliya bahin sa kaminyoon sa isigkapareho nga sekso?

Ang Ebolusyon sa Kahulugan sa Kaminyoon

Atong sugdan pinaagi sa paghubad sa mga pulong o termino. Unsa ba gayud ang kahulugn sa pulong kaminyoon?

 • Sa Reader’s Digest Great Encyclopedia Dictionary (1966), gihubad ang kaminyoon ingon nga “usa ka legal nga kontrata nga gisudlan sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, aron mag-ipon sila ingon nga bana ug asawa.” Wala tay makita nga kaminyoon sa pareho nga sekso dinhi niining kahulugan.
 • Sa Webster’s Universal English Dictionary (2004), ang kaminyoon gihubad ingon nga “ang legal nga kontrata sa paagi nga ang usa ka babaye ug lalaki nahimong asawa ug bana.” Human sa 38 k tuig, wala gihapon kaminyoon sa pareho nga sekso dinhi niining kahulugan.
 • Sa Webster’s New Universal Dictionary and Thesaurus (2010), gihubad ang kaminyoon ingon nga “ang seremonya, binuhatan, o kontrata sa paagi nga ang usa ka lalaki ug babaye nahimong bana ug asawa.” Unom ka tuig ang milabay, wala gihapon ang kaminyoon sa pareho nga sekso dinhi niining kahulugan.
 • Apan, sa tuig 2003, ang Merriam-Webster nagpatik ug bag-o nga kahulugan sa kaminyoon. Bisan ang Oxford English Dictionary nag-usab gihapon sa kahulugan sa kaminyoon sa tuig 2013 ug giapil na dinhi ang mga bayot.
 • Busa, sa Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition (2008), gawas sa tradisyunal nga kahulugan, adunay pay ikaduha nga kahulugan nga gidugang niini: “Ang estado sa pakighiusa sa usa ka tawo nga isigkapareho ang sekso diha sa usa ka relasyon nga sama sa tradisyunal nga kaminyoon.”
 • Karon, aduna nay upat nga kahulugan sa kaminyoon, sumala sa American Heritage Dictionary of the English Language, 5th Edition (2011-2016). Ang kaminyoon, gihubad na karon nga:
 1. Ang legal nga pakighiusa sa usa ka lalaki ug babaye ingon nga bana ug asawa, ug sa laing hurisdiksyun, sa taliwala sa duha ka tawo nga pareho ang sekso, nga sa kasagaran naglangkob sa mga legal nga obligasyon sa matag tawo ngadto sa usa.
 2. Ang susama nga pakighiusa sa dili lang duha ka tawo; poligamiya nga kaminyoon
 3. Ang pakighiusa sa taliwala sa mga tawo nga giila nga kaminyoon pinaagi sa gawi o tradisyon sa relihiyon.
 4. Common-law marriage (pagpuyo o pakig-ipon nga wala niagi sa pormal ug legal nga proseso)

Sa sulod sa 40 ka tuig — usa ka kaliwatan sa Bibliya — nabag-o ang kahulugan sa kaminyoon. Sa inyong nakita, ang kaminyoon usa ka pakighiusa — ang buhat sa paghiusa o ang kahimtang sa nahiusa. Ang mga tawo mouyon niining kahulugan. Apan kinsa man ang puwede mahiusa sa kaminyoon? Ang duha ka tawo ba sa kaatbang nga sekso? Ang labaw pa sa duha ka tawo sa kaatbang nga sekso? Ang duha ka tawo nga pareho ang sekso? Ang labaw pa sa duha ka tawo nga pareho nga sekso? Ang usa ka tawo ba ug ang iyang amahan? Ang usa ka tawo ba ug usa ka robot? Ang usa ka tawo ba ug ang iring? Unsa kaha kung imong pakaslan ang imong kaugalingon?  Kinsa ba gayud ang modesisyon niini?

Nganong Aduna May Dako Pagkalibog Mahitungod sa Kaminyoon?

Una sa tanan, atong ipangutana kini, “Ngano nga naglibog man ang tawo mahitungod sa kaminyoon?” Simple lamang ang tubag. Kay gisalikway sa tawo ang Dios, nga mao ang Manunulat o Magbubuhat sa kaminyoon.

Sa mga kolehiyo ug unibersidad sa kalibutan karon, ginatudlo ingon nga kamatuoran ang teorya sa ebolusyon, bisan tuod wala kini basehan ug napuno kini ug daghang mga problema mismo sa larangan sa siyensiya ug pilosopiya [pagahisgutan sa detalye kining topiko sa mga mosunod nga artikulo]. Apan salamat na lamang kay aduna pay mga eskwelahan nga naay kaisug sa pagtudlo sa KAMATUORAN mahitungod sa paglalang nga gihulagway sa Bibliya — nga ang Dios naglalang sa tibook uniberso ex nihilo (“gikan sa wala”) — apil ang mga katawhan.

Kung dili nato ibalik ang Dios ug ang Bibliya sa sentro sa atong ginahisgutan nga tema, aduna gayuy debate ug pagkalibog bahin niining kontrobersyal nga isyu sa kaminyoon.

Busa atong hawanan ang atong hunahuna sa mga kalibog ug atong himoon ang Dios, nga mao ang Magbubuhat sa tibook katawhan ug Sinugdanan sa kaminyoon, mao ang mohatag kanato sa sakto gayud nga kahulugan niini.

Ang Dios Nagbuhat Lamang Ug Duha, Ug Wala Nay Lain, Nga Sekso O Kinatawhan

“Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingon nga dagway, sa dagway sa Dios gibuhat Niya sila, lalaki ug babaye Iyang gibuhat sila.”

~ Genesis 1:27

Nasayop ba ang atong gibasa — o nasayop ba ang pag-imprinta niini nga teksto? Unsa ang gisulti ni Cristo? Niuyon ba Siya?

“Ug Siya mitubag ug miingon kanila: Wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye, Ug nag-ingon: Tungod niini nga hinungdan, biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha [1+1=2] mahimong usa lamang ka lawas? Sa pagkaagi nga dili na sila duha kondili usa na lamang ka lawas. Busa, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo.”

~ Mateo 19:4-6

7 Ka Mga Dili-Masayop Nga Kamatuoran Bahin Sa Kaminyoon Diha Sa Bibliya

Adunay pito ka mga dili-malalis nga kamatuoran gikan sa duha ka bersikulo ang atong nabasa sa ibabaw:

 1. Ang Dios ang naglalang sa tawo. Siya usab ang nagbuhat sa kaminyoon (Genesis 2:22-25).
 1. Dili sama sa hayop, gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingon nga dagway.
 2. Gibuhat kita sa Dios nga lalaki ug babaye — duha ka pares nga sekso o kinatawhan.
 1. Ang kalainan sa sekso mao ang hinungdan sa kaminyoon — mao nga si Cristo nagsulti, “tungod niini nga hinungdan.”
 1. Ang kaminyoon alang lamang sa usa ka lalaki ug usa ka babaye — duha lamang ka tawo.
 1. Kining duha lamang ka tawo ang mahimong “usa” — “usa ka unod” — diha sa kaminyoon.
 1. Ang Dios mao ang nagahiusa sa lalaki ug babaye diha sa kaminyoon nga base sa Bibliya.

Gituboy Ba Ni Apostol Pablo Kining Prinsipyo Sa Kaminyoon?

“Apan tungod sa [o “aron mapugngan ang”] mga pagpakighilawas, pasagdi nga ang tagsa ka lalake magbaton sa iyang kaugalingong asawa [babaye], ug ang tagsa ka babaye nga magbaton sa iyang kaugalingong bana [lalaki].”

~ 1 Mga Taga-Corinto 7:2

Aduna pay daghang mga bersikulo sa Bibliya nga atong makutlo, apan arang na kini sa pagka karon aron makahatag ug katin-awan bahin sa pagkalibog sa kalibutan mahitungod sa kaminyoon.  Ang Magbubuhat ug Awtoridad sa kaminyoon mao ang nagpatin-aw niini kanato.

Konklusyon

Gibuhat sa Dios nga lalaki ug babaye ang tawo. Iyang giordenahan ang kaminyoon gikan pa sa sinugdanan sa tanan — usa ka lalaki ug usa ka babaye sa tibook nilang kinabuhi — nga nagatubo diha sa paghigugma ug pagrespeto sa Dios ug sa usag usa. Nga nagahatag sa kaugalingon sa bug-os gayud ngadto sa usa. Nga naga-alagad sa usag usa. Nga naga matinud-anon ug naga masaligon bisan sa maayo o malisud nga panahon. Nga nakakat-on sa pag-angkon sa kaugalingong kasaypanan ug sa pagpasaylo. Nga nagapadako ug diosnong mga anak.

Kitang tanan wala pa makakat-on sa pagkahingpit, apan mao kini ang hulagway sa kaminyoon diha sa Bibliya — usa ka sulundon nga kinahanglang nato makab-ot. Mao kini ang kaminyoon nga nagahulagway sa relasyon sa taliwala ni Cristo ug sa iyang Pangasaw-onon, ang Iyang tinuod nga iglesia (Mga taga Efeso 5:32-33). Ang kaminyoon sa isigkapareho nga sekso usa nga katuisan ug dili subay sa disenyo ug katuyuan sa Dios. Bisan nahigugma ang Dios kanato sa pagkaagi nga Iyang gipadla ang Iyang bugtong Anak aron pagapatyon alang kanato nga mga makasasala, Iya gayud giisip nga mangil-ad, supak sa kinaiya, ug makauulaw ang buluhaton sa mga bayot o homoseksuwal (Mga Taga-Roma 1:26-27). Bisan ang pinakahataas nga korte sa yuta — ang Korte Suprema sa U.S. o ang korte suprema sa bisan unsang nasud — dili gayud makalabaw sa Pinakahataas nga Korte Sa Langit ug walay awtoridad sa pagbag-o sa kahulugan sa kaminyoon!

Nahibalo ako nga dili popular ug lisod dawaton kining mga pahayag, apan mao gayud kini ang gisulti sa Bibliya. Bisan ang “gugma” nga tawhanon, dili makapabag-o niini.

“Kay mao kini ang gugma sa Dios, nga pagabantayan nato ang Iyang mga sugo; ug ang Iyang mga sugo dili mabug-at.”

~ 1 Juan 5:3

Sa mga umalabot nga artikulo, among pagatubagon ang dugang pang mga isyu ug pangutana bahin sa kaminyoon, seks, homoseksuwalidad, pagpanapaw, diborsyo ug pag-usab sa kaminyoon, poligamiya, ug uban pa.

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.