Unsa Ang Biblikanhon Nga Kamatuoran Bahin Sa Mga Patay?

Unsa Ang Biblikanhon Nga Kamatuoran Bahin Sa Mga Patay?

Original Source: What Is the Biblical Truth About the Dead?
By: Daniel Macaraeg


Unsa ba gayud ang mahitabo sa panahon sa pagkamatay? Aduna bay kinabuhi human sa kamatayon? Ang mga patay ba makamatngon ug mahibalo sa mga panghitabo sa lugar sa mga buhi? Usa kini nga misteryo nga atong ipatin-aw pinaagi sa Bibliya.

Ang kadaghanan, kung dili man ang tanan, dili makalikay sa kamatayon. Ang pangutana alang kanato, kanus-a kini mahitabo. Kung dili pa mobalik si Cristo pag-abot nianang higayon, kitang tanan gayud mamatay sa umaabot nga panahon. [Ang Bibliya naggamit sa pasumbingay sa “paghikatulog” sa paghulagway sa (unang) kamatayon, tungod kay ang kamatayon temporaryo lamang — usa nga kahimtang kung diin kita pagapukawon ni Cristo].

Apan adunay dakong pagkalibog bahin sa kung unsa gayud ang mahitabo human sa kamatayon. Kadaghanan sa mga tawo, apil ang nag-angkon sa pagka Cristohanon, nagatuo nga kita (ang atong imortal nga kalag) moadto dayon sa langit o sa impiyerno sa diha nga kita mamatay.

Aduna usab uban nga nagtuo nga dili kita moadto niining mga lugara sa diha-diha, apan ang atong kapalaran napatikan na. Samtang ang lawas igalubong, ang atong “imortal nga kalag” ibutang sa usa ka temporaryo nga langit ug impiyerno, nga nagahulat sa lugar nga atong kamutangan unya.

Apan unsa ba gayud ang gisulti sa Bibliya?

Ania ang lilima ka mga biblikanhon nga kamatuoran bahin sa kamatayon nga kinahanglan atong masabtan:

  1. Ang tawo mortal mankita mamatay gayud. Wala tay “imortal nga kalag.”

Sukwahi sa popular nga pagtuo, ang Bibliya nagapakita nga ang tawo walay kinaugalingon nga makaamgo nga “imortal nga kalag” nga mobulag sa lawas sa panahon sa kamatayon. (Genesis 2:16-17).  Kung atong tukion ang sulod sa lawas sa tawo, atong masabtan nga nabuhi kita pinaagi sa usa ka physiochemical nga paglungtad. Sa lengguwahe sa Bibliya, kita mga abog, gikan sa abog, ug mobalik sa abog (Genesis 3:19; Job 34:15; Mga Salmo 104:29; Ecclesiastes 3:20; 12:7). Kung tinuod nga kita imortal na—o adunay imortal nga kalagngano man nga kinahanglan pa man nato ug kinabuhi nga walay katapusan ingon nga gasa (Mga Taga-Roma 6:23)?

  1. Aduna kitay “espiritu diha sa tawo” nga maoy nagahatag ug kahibalo sa kaugalingon, pagkamamugnaon, independente nga kabubut-on, ug kaalam.

“Apan anaay usa ka espiritu diha sa tawo, Ug ang gininhawa sa Makagagahum nagahatag kanila ug salabutan.”

~ Job 32:8

“Kay kinsa ba sa kinataliwad-an sa mga tawo ang nasayud sa mga butang sa tawo, gawas ang espiritu sa tawo, nga anaa kaniya? Ingon man usab niini, walay makaila sa mga butang sa Dios, gawas ang Espiritu sa Dios.”

~ 1 Taga-Corinto 2:11

“Ang palas-anon sa pulong ni [YHWH] mahitungod sa Israel: Mao kini ang giingon ni [YHWH], nga nagabuklad sa mga langit, ug nagabutang sa patukoranan sa yuta, ug nagahimo sa espiritu sa tawo sulod kaniya.”

~ Zacarias 12:1

  1. Sa takna sa kamatayon, kining “espiritu diha sa tawo” mobiya sa tawo ug mobalik ngadto sa Dios.

“Ug ang abug mobalik nganhi sa yuta ingon kaniadto, ug ang espiritu mobalik sa Dios nga maoy naghatag niini.

~ Ecclesiastes 12:7

 “…patay ang lawas nga bulag sa espiritu…”

~ Jacobo 2:26

  1. Ang “espiritu diha sa tawo” walay panimuot sa iyang kaugalingon. Ang patay, patay gayud.

 Kung kita mamatay, patay gayud kita — hingpit nga nahikatulog ug walay panimuot. Dili nato mahibaloan ang paglabay sa panahon. Walay panimuot, kahibalo, pagbisita sa mga mahal sa kinabuhi, ni makakita kang Cristo o sa mga anghel sa langit.

Ang Espiritu Sa Tawo o Spirit In Man (SIM) sama sa SIM (Subscriber Identity Module) card sa usa ka cellphone. Diha ginatigum ang impormasyon mahitungod sa magsasalmot o suskritor sa usa ka network aron iyang magamit ang computer o cellphone. Diha usab ginatigum ang mga kontak ug mensahe.

Sa maong paagi, ang espiritu diha sa tawo walay tumbas ug dili pareho sa matag-usa ka tawo ug ginatigum dinhi ang talaan sa ilang kinabuhi, apil ang ilang panumdoman, kasinatian sa kinabuhi ug ang kinaiya nga ilang naangkon sa paglabay sa panahon.

Importante usab nga masabtan nato nga ang SIM dili magamit sa pagtawag o pagpadala ug text nga mensahe kung walay cellphone. Sa mao usab nga paagi, ang espiritu diha sa tawo dili buhi, dili makamatngon, o mapuslanon kung wala ang lawas. Dili kini makahunahuna, makakita, makapanimuot o makamatngon kung wala ang salabutan ug lawas, nga maoy makahimo sa tawo nga tawo.

Kung kita mamatay, ang SIM (ang spirit in man o espiritu diha sa tawo) mobalik ngadto sa Dios, samtang ang atong lawas ilubong sa yuta ug unya malata. Pag-abot sa pagkabanhaw, ang Dios magahatag kanato ug bag-ong lawas ug igabutang ang mao gihapon nga espiritu balik sa atong lawas, aron nga ang tawo makahinumdom sa tanan niyang kasinatian, mga handumanan, ug mahimo siyang tawo nga sama sa diha nga wala pa siya mamatay.

“Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balus pa sila; tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon; ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalum sa adlaw.”

~ Ecclesiastes 9:5-6

“Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kana uban ang imong kusog; kay didto sa Sheol diin ikaw moadto walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam.”

~ Ecclesiastes 9:10

“Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahitungod kanimo: Kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Sheol?

~ Mga Salmo 6:5

“Unsay kapuslanan niining akong fugo, sa diha nga manaug ako sa lubnganan? Magadayeg ba kanimo ang abug? Igamantala ba niini ang imong kamatuoran?

~ Mga Salmo 30:9

“Kay ang Sheol [ang lubnganan] dili makadayeg kanimo, ang kamatayon dili makag-pasidungog kanimo: Sila nga manaug sa gahong dili makalaum sa imong kamatuoran.”

~ Isaias 38:18

  1. Ang Dios magabanhaw sa tanan nga namatay (apan tagsatagsa sa iyang kaugalingong pagkahan-ay). Adunay kinabuhi human sa kamatayon!

 “Kong ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paabuton unta nako anf tanang adlaw sa akong pagpakigbisog, hangtud ang akong pagkabalhin modangat.”

~ Job 14:14

“Busa panagna, ug umingon ka kanila: Mao kini ang giingon sa Ginoong [YHWH]: Ania karon, Oh akong katawohan; ablihan ko anf inyong lubnganan, ug pasak-on ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan; ug dad-on ko kamo ngadto sa yuta sa Israel. Ug kamo makaila nga ako mao si [YHWH], sa diha nga ablihan ko ang inyong mga lubnganan, Oh akong katawohan, ug pasak-on ko kamo gikan sa inyong mga lubnganan.”

~ Ezekiel 37:12-13

“Ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abug sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay-katapusang pagtamay.”

~ Daniel 12:2

“Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo: Ang takna mo-abot, ug ming-abut na, nga ang mga minatay managpatalinghug sa tingog sa Anak sa Dios; ug ang mga nagpatalinghug mangabuhi.

~ Juan 5:25

“Ayaw kahibulong niini; kay ang takna moabut nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog. Ug managpanggula ang mga nanag-buhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi; ug ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa [paghukom].”

~ Juan 5:28-29

“Si Jesus [Yahshua] miingon kaniya: Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi: ang motoo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.”

~ Juan 11:25

 “Ug nakita ko ang mga trono ug sila nanglingkod niini, ug gihatag kanila ang paghukom; ug nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Jesus [Yahshua], ug tungod sa pulong sa Dios, ug wala makadawat ug patik sa ilang mga agtang, ug sa mga kamot; ug sila nangabuhi ug nanaghari uban kang Cristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Apan ang uban sa mga minatay, dili sila mabuhi pag-usab hangtud nga matuman ang usa ka libo ka tuig, Kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw.” [KOMENTO: Ang Bibliya nagapakita nga dili lamang usa ang pagkabanhaw ug magkamatay (Bugna 20:6).]

~ Bugna 20:4-5

“Ug nakita ko ang mga minatay, mga dagku ug mga gagmay, nga nagatindog sa atubangan sa trono. Ug gipamuklad ang mga basahon; ug may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang Basahon sa Kinabuhi; ug ang mga minatay gipanghukman, ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon sumala sa ilang mga buhat.”

~ Bugna 20:12

Konklusyon

 Ang tanang tawo mga mortal man. Kitang tanan mamatay. Ang lawas mobalik ngadto sa yuta, samtang ang “espiritu diha sa tawo” mobalik ngadto sa Dios nga naghatag niini. Wala tay “imortal nga kalag” nga sa diha-diha moadto sa langit, impiyerno, limbo, o purgatoryo. Ang pagtulon-an bahin sa “imortal nga kalag” supak sa Bibliya ug gikan sa mga pagano nga doktrina. Sa diha nga kita mamatay, mga patay gayud kita — nahikatulog, walay salabutan — nagahulat sa pagkabanhaw. Ang Anak sa Dios, ang atong Manluluwas, mobalik ug magbanhaw sa tanan nga anaa sa mga lubnganan. Ang kamatayon temporaryo lamang nga “paghikatulog.” Dili kini mao ang katapusan sa kinabuhi!

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.