Nganong Aduna May Dakung Kalibog ug Pagkabahin Sa Politika Ug Relihiyon?

Nganong Aduna May Dakung Kalibog ug Pagkabahin Sa Politika Ug Relihiyon?

Original Source: Why is There So Much Confusion and Division in Politics and Religion?
By: Edmond Macaraeg


Sa larangan sa siyensiya ug matematika, nagkahiusa ug walay panagbingkil ang tibuok nga kalibutan.

Pananglitan, 2 + 2 = 4. Dili gayud ginalantugian ang mga pormula sa siyensiya ug matematika. Apan sa larangan sa politika ug relihiyon, adunay dako nga kalibog ug pagkabahin. Ngano kaha nga ingon man niini? Unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod niini?

Ug gisalibay ang daku nga dragon, ang daan nga bitin, nga ginanganlan. Yawa ug Satanas, siya nga nagalimbong sa tibook nga kalibutan; gitambug siya, ug uban kaniya gipanalibay ang iyang mga manolonda. ~ Bugna 12:9

Ang Bibliya nagsulti nga “ang tibuok kalibutan” (tingali 99.9999% sa 7.4 bilyon ka tawo) nalimbungan. Kadaghanan sa mga tawo naghunahuna nga pipila lamang sa mga katawhan sa kalibutan—kadto lamang giisip nga mga buangbuang ug walay salabutan—ang nalibog ug nalimbungan.

Apan unsa kaha ang bilyones nga mga tawong desente, normal, edukado, ug labaw sa tanan kadtong mga relihiyoso? Dili ba sila apil sa problema sa pagkalibog ug paglimbong?

Ang uban molimod niining pahayag sa Bibliya,  mohatag ug laing eksplinasyon, o moisip niini ingon nga usa nga pinakapinan nga istorya.  Apan dili ikalimod nga ang Bibliya nagpamatuod niini:

Pasagdi nga ang Dios hipalgan nga maminatud-on, apan ang tanan nga tawo bakakon…

~ Mga Taga-Roma 3:4

Sa pagkatinuod, wala lang masabti sa tawo sa hingpit gayud ang kadak-on sa problema.

Kining ispirituhanong pagkabuta makita diha sa hingpit nga pagkaignorante sa kadaghanan mahitungod sa kamatuoran ug realidad niining pahayag sa Bibliya.

Ang kadaghanan naghunahuna nga ang mga kasamok sa kalibutan resulta lamang sa nagkalainlaing opinyon ug mga panlantaw, ug kung hatagan ang tawo sa hustong gidugayon sa panahon, makahimo gayud sila sa pagsulbad sa tanang kalainan aron makab-ot ang kalinaw, kalipay, ug pagkahiusa sa tibuok kalibutan. Apan makasubo hunahunaon, nga sa ilalum sa pagdumala sa tawo, ang tagna sa Bibliya nagapakita nga dili gayud kini mahitabo.

Ania ang pipila ka mga kamatuoran nga dili ikalimod mahitungod niining duha ka dagkung larangan sa panagbanggi:
  1. Mahitungod sa matang sa panggobyerno, daghang pilosopiya ang nagkasumpaki ug nagkalainlain usab ang klase sa gobyerno gikan sa awtokrasya hangtud sa teokrasya, nga maoy hinungdan usab sa daghang gubat o giyera sa kasaysayan. Gihulagway ang nagkalain laing istilo sa panggobyerno sa usa ka artikulo nga makita sa Wikipedia.
  2. Sa larangan sa relihiyon—kun diin gilauman unta ang hataas nga mga sulondon ug kamatuoran — anaa ang pinakadakong pagkalibog ug problema. Ang mga pagpugot ug pagsunog, mga paglutos, ug mga gubat sa kasaysayan gihimo ug nahitabo sa ngalan, ug sa pagdepensa sa mga pagtulun-an sa nagkalainlaing relihiyon—bisan hangtud sa atong kapanahunan karon.

Makita sa usa ka artikulo sa Wikipedia ug sa usa ka survey sa internet ang mga impormasyon ug lista sa gidaghanon sa mga dagkong relihiyon sa tibook kalibutan.

Kining dakong pagkalibog ug panagbanggi sa kalibutan nagapakita nga adunay ispirutahanong gahum nga nagpaluyo niini. Samtang nabutahan ang katawhan sa pag-ila sa hinungdan niini tungod sa malimbongong gahum ni Satanas, ang Bibliya nagpadayag sa tinuod nga kinaiya sa Yawa:

Hingbaloan nato nga iya kita sa Dios, ug ang tibook nga kalibutan nahaluna diha sa dautan.  ~ 1 Juan 5:19

Oo, adunay dakung pagkalibog ug paglimbong sa tibook kalibutan karon tungod sa Yawa ug sa iyang mga kaubang demonyo nga aktibo gayud sa ilang dautang buluhaton.

Bantayi ang uban pang umalabot nga mga artikulo nga nagapakita sa dugang pang kuyaw nga mga paglimbong sa Yawa, ug labaw sa tanan, kung sa unsang paagi nga kining tanan sa katapusan masulbad.

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.