Nahisubay Ba sa Bibliya ang Pagtulon-an sa “Imortal Nga Kalag”?

Nahisubay Ba sa Bibliya ang Pagtulon-an sa “Imortal Nga Kalag”?

Original Source: How Biblically Accurate Is The “Immortal Soul” Teaching?
By: Edmond Macaraeg


Ang Bibliya nagsulti, “Ang kalag nga makasala, kini mamatay.” Si Cristo usab nagsulti, “Apan kahadlokan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag ingon man sa lawas didto sa infierno.”  Sa unsang paagi nga mosibo kining mga pahayag sa pagtulon-an bahin sa “Imortal nga Kalag?”

Kining doktrina usa na usab sa mga pagtulon-an sa nagkalain-laing mga relihiyon (apil ang mga pagano) nga lisod sabton. Samtang gituohan kini sa kadaghanan, lisod kini pamatud-an diha sa Bibliya.

Kung atong tan-awon ang kasaysayan, ang unang misulti nga, “Dili gayud kamo mamatay,” walay lain kondili si Satanas nga mao ang Yawa, nga nagpakita kang Adan ug kang Eba ingon nga usa ka bitin didto sa tanaman sa Eden (Genesis 3:4). Sukad niadto, hapit tanan nga kaliwatan ni Adan ug ni Eba (apil ang mga nasud nga dili Kristiyano) mitoo niining orihinal nga BAKAK (nga gitawag na karon nga doktrina sa “Imortal nga Kalag”).

Ang pahayag ni Satanas supak kaayo sa unang sugo sa Dios sa diha nga miingon Siya: “Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka, mamatay ka gayud.” (Genesis 2:17). Ang Dios wala magsulti ug bakak, tungod kay ang usa ka adlaw sa Dios katumbas sa 1,000 ka tuig sa tawo (2 Pedro 3:8, Mga Salmo 90:4), ug wala pay tawo nga nabuhi lapas sa 1,000 ka tuig.

Sama sa gilauman, kining paglimbong sa Yawa gituohan usab sa mga (pagano) Ehiptohanon, taga Babylonia, ug sa mga Griyego nga katilingban. Ang The Jewish Encyclopedia nagpamatuod:

“Ang pagtuo nga ang kalag nagalungtad human mamatay ang lawas…usa ka espekulasyon lamang…ug wala ginatudlo sa Balaang kasulatan…

Ang pagtulon-an bahin sa pagka-imortal sa kalag miabot sa mga Judio gikan sa Griyegong pagtulon-an ug ilabi na sa pilosopiya ni Plato, ang ilang labing dakong magsasaysay…pinaagi sa Orphic ug Eleusinian nga misteryo kon diin usab ang panlantaw sa mga taga-Babylonia ug Ehiptohanon gisagol.”

~ The Jewish Encyclopedia (1941), Vol. VI, “Immortality of  the Soul,” pp. 564, 566

Si Plato (428-348 B.C.), ang (pagano) nga Griyogo nga pilosopo ug tinun-an ni Socrates, nagtudlo nga ang lawas ug ang imortal nga kalag magbulag sa diha nga mamatay ang tawo. Basaha ang dugang pa niya nga pagpamatuod:

Ang International Standard Bible Encyclopedia, sa komento bahin sa panlantaw sa Israel mahitungod sa kalag:

“…Sa kanunay naimpluwensiyahan kita sa mga Griyegong ideya ni Plato nga ang lawas mamatay, apan ang kalag imortal. Kining ideya sukwahi gayud sa panlantaw sa mga Israelhanon ug dili makita sa Daang Tugon.”

~ International Standard Bible Encyclopedia (1960), Vol. 2, p. 812, “Death”

Busa, ang Kristiyanismo sa una naimpluwensiyahan sa (pagano) nga pilosopiya sa Griyego. Pag-abot sa A.D. 200 ang doktrina mahitungod sa imortal nga kalag nahimong dakong kontrobersiya sa taliwala sa mga Kristiyano.

Kinsa ang Nagdala Niining Pagtulun-an Diha sa Kristiyanismo?

Ang The Evangelical Dictionary of Theology nagpamatuod:

Ang espekulasyon bahin sa kalag… naimpluwensiyahan sa hilabihan gayud sa mga Griyegong pilosopiya. Makita kini diha sa pagdawat ni Origen sa doktrina ni Plato mahitungod sa paglungtad sa kalag…”

~ The The Evangelical Dictionary of Theology (1992), p. 1037, “Soul”

Busa, si Origen, usa nga maimpluwensiya nga teologo sa iglesia, naimpluwensiyahan sa mga (pagano) pilosopo nga Griyego, nga siya usab mao ang nagimpluwensiya sa tibuok (Romano) iglesia. Bisan dili kini pagtulon-an sa Bibliya, Ang Iglesiang Romano nagsugod sa pagdawat ug pagtudlo niining pagano nga pagtuo diha sa iglesia.

Usa nga ilado nga magbabalak ug manunulat nga si Dante Alighieri naimpluwensiyahan usab niining popular nga pagtulon-an. Gidawat sa Iglesiang Romano ingon nga opisyal nga manwal sa maong pagtulon-an ang iyang mabiaybiayong nobela bisan kung sa sinugdan gisulat lamang niya kini ingon nga kataw-anan ug aron sa pagsaway sa mga binuang nga mga doktrina sa mga iladong mga tawo sa iyang panahon!

Ang uluhan sa iyang nobela (nga gisulat tunga-tunga sa 1308-1320) mao ang LA DIVINA COMEDIA. Kining libro gibahin sa tulo ka seksyon: Inferno, Purgatorio, ug Paradiso kung diin gikuha sa Iglesiang Romano ang ilang mga pagtulon-an sa konteksto sa “imortal nga kalag.” Ikatingala usab nga bisan ang Protestante nga iglesia mikopya sa doktrina sa “imortal nga kalag” gikan sa Iglesiang Romano.

Kining pagtulon-an sa mga Katoliko bahin sa “imortal nga kalag” nahasulat sa libro, My Catholic Faith:

UNSAON nato sa PAGPAMATUOD nga ang KALAG sa tawo IMORTAL?

 “Mapamatud-an nato nga imortal ang kalag sa tawo, tungod kay ang mga buhat sa kaalam sa tawo ispirituhanon man; busa, ang kalag usa ka ispirituhanon nga binuhat, wala magdepender sa pisikal nga butang, ug busa dili gayud madunot o mamatay.”

Unsa ang mahitabo SA KAMATAYON?

“Sa diha nga mamatay ang tawo, ang iyang kalag mobulag sa lawas.

[KOMENTO: Ang eksakto nga ideya ni Plato.]

~ My Catholic Faith (1949), by Bishop Louis LaRavoire, p. 43

Unsa ang Gisulti sa Bibliya Bahin sa “Imortal Nga Kalag”?

MGA KATINGALAHANG KAMATUORAN:

DILI makita diha sa Bibliya ang mga pulong “Imortal Nga Kalag”!

Bisan ang pulong “imortal” gigamit lamang makausa diha sa KJV Bible (ug usab sa NKJV), ug kini nagahisgot bahin sa Dios.

“Karon alang sa Hari sa mga katuigan, nga dili-mamatay [imortal], dili-makita, bugtong nga Dios, kaniya ang kadung-ganan ug himaya sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

~ 1 Kang Timoteo 1:17

Gigamit usab kini makaduha diha sa NIV nga Bibliya, ug kining duha nagahisgot usab bahin sa Dios lamang:

 “Ug giilisan nila ang himaya sa dili-madunoton [imortal] nga Dios sa pagkasama sa larawan sa tawo nga madunoton [mortal], ug sa mga langgam, ug sa mga mananap nga may upat ka tiil, ug sa mga nagkamang sa yuta.”

~ Mga Taga-Roma 1:23

“…Nga mao lamang ang walay-kamatayon [imortal], nga nagpuyo sa kahayag nga dili maduol; nga kaniya walay bisan kinsang tawo nga nakakita, bisan arang makakita: kaniya ang pagkahalangdon, ug ang kagamhanan nga walay katapusan. Amen.

~ 1 Kang Timoteo 6:16

Ang Bahin Usab Sa Pulong “Kalag”

Gigamit ang pulong “kalag458 ka beses diha sa KJV (King James Version), 321 ka beses sa NKJV (New King James Version), ug 129 ka beses diha sa NIV (New International Version). Apan, sa tanan niini, wala naghisgot ug bisan unsang ispiritwal o imortal.

Sa parehong Hebreohanon (“nephesh”) ug Griyego (“psuche”), ang mga pulong nga gihubad nga “kalag” wala maghisgot ug bisan unsang ispiritwal o imortal sa iyang kaugalingon.
Pananglitan:

“Ug miingon ang Dios: Dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat (Heb. “nephesh” = kalag) nga buhi, ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa hawan sa langit.”

~ Genesis 1:20

“Ug giumol ni [YHWH] nga Dios ang two gikan sa abog sa yuta, ug gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi, ug ang tawo nahimong kalag (KJV) (Hebrew “nephesh” = kalag) nga may kinabuhi. (ESV, YLT = “binuhat nga may kinabuhi”; NAU, NIV, NKJ = “buhing binuhat”; NLT = “buhing tawo”) [KOMENTO: Wala tay makitang bisan unsang nagahisgot ug pagka-imortal niining mga hubad.]

~ Genesis 2:7

Strong’s Number: H5315 – nephesh (o nepes)

[KOMENTO: Wala sa bisan unsang gamit niini ang nagahisgot bahin sa pagka-imortal]

Kahulugan:

 1. Kalag, kaugalingon, binuhat, tawo, gana, hunahuna, buhing binuhat, tinguha, emosyon, pagbati
  • Kana nga nagaginhawa

Paggamit: AV – kalag 475, kinabuhi 117, tawo 29, hunahuna 15, kasingkasing 15, binuhat 9, lawas 8, iyang kaugalingon 8, imong kaugalingon 6, patay 5, kabubut-on 4, tinguha 4, lalaki 3, ilang kaugalingon 3, bisan unsa 3, gana 2, uban pa 45; 751

[Kinutlo: BibleWorks Interlinear]

Unsa Ang Gisulti sa Griyegong Bag-ong Tugon?

Unang makita ang Griyego nga psuche sa Mateo 2:20, ug gihubad kini sa English nga “life” (kinabuhi):

“…Nga nagaingon: Tumindog ka, ug dad-a kauban nimo ang iyang inahan, ug umadto ka sa yuta sa Israel, kay mga patay na ang mga nanagpangita sa kinabuhi [psuche] sa Bata.”

~ Mateo 2:20

Strong’s Number: G5590 – psuche (or psyche)

[KOMENTO: Wala sa bisan unsang gamit niini ang nagahisgot bahin sa pagka-imortal]

Kahulugan:

 1. Gininhawa
  • Ang gininhawa sa kinabuhi
   • Ang kusog nga nagpabuhi sa lawas ug nagpakita sa iyang kaugalingon sa pagginhawa
    • Sa mga hayop
    • Sa mga tawo
  • Kinabuhi
  • Kana nga adunay kinabuhi
   • Usa ka buhi nga binuhat, usa ka buhi nga kalag
 2.  Ang kalag
  • Ang sentro sa mga pagbati, mga tinguha, mga pagdumot (ang atong kasingkasing, kalag, etc.)

Paggamit: AV – kalag 58, kinabuhi 40, hunahuna 3, kasingkasing 1, kinasingkasing + 1537 1, not tr 2; 105

[Kinutlo: BibleWorks Interlinear]

Niining ikaduha nga ehemplo, atong makita nga ang “kalagpuwedeng pagalaglagon sa Dios sa kalayo sa infierno.

“Ug dili kamo managhadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag; apan kahadlokan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag [psuche] ingon man sa lawas didto sa infierno.

~ Mateo 10:28

Imortal Ba Ang “Kalag” Sa Tawo?

“Ania karon, ang tanang mga kalag Ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalake Ako man: ang kalag nga makasala, kini mamatay.

~ Ezekiel 18:4

 “Ang kalag nga makasala, kini mamatay: ang anak dili magapas-an sa kasal-anan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasal-anan sa anak…”

~ Ezekiel 18:20

Ang Mga Patay Ba Makamatngon sa Ilang Lubnganan?

“Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mobalik; Nianang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna.”

~ Mga Salmo 146:4

“Kay ang mga buhi nasayud nga sila mangamatay: apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balus pa sila; tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan.”

~ Ecclesiastes 9:5

Konklusyon:

Ang ideya sa “imortal nga kalag” usa ka dakong bakak nga gisugdan sa tanaman sa Eden ni Satanas, ang Dakong Manlilimbong, ug gipadayon sa mga pagano nga mga nasud ug mga dakong relihiyon. Atong nakita sa Bibliya nga ang kalag sa tawo puwede mamatay, ug dili kini “imortal.” Ang Dios lamang ang imortal.

Apan adunay maayong balita: Ang kamatayon dili mao ang katapusan sa kinabuhi. Ang Dios nagatanyag sa ato, mga mortal nga binuhat, sa GASA sa kinabuhing walay katapusan (Mga Taga-Roma 6:23)! Bantayi ang dugang pang mga artikulo nga makapaabli sa hunahuna bahin niining topiko.

Bantayi usab ang umaabot nga artikulo: Unsa ang “Ispiritu Diha Sa Tawo?”

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.