Makita Ba Sa Bibliya Ang Pagtulun-an Sa “Unibersal Nga Kaluwasan”?

Makita Ba Sa Bibliya Ang Pagtulun-an Sa “Unibersal Nga Kaluwasan”?

Original Source: Is “Universal Salvation” a Biblically Correct Teaching?
By: Edmond Macaraeg


Ang tanan ba mamaluwas?

Lain na pud nga dakong kontrobersiya nga popular sa relihiyong Kristiyanismo karon ang pagtulun-an bahin sa “Unibersal nga Kaluwasan,” “Unibersal nga Pagpasig-uli,” o sa laktod “Unibersalismo.”

Mao kini ang pagtuo nga tungod sa gugma ni Cristo, ang tanang katawhan mamaluwas sa ulahing panahon.  Ang impyerno (hell) giisip nga usa lamang ka sumbingay alang sa mga tawo. Ang uban nagtuo nga ang impyerno katumbas sa purgatoryo (usa ka temporaryo lamang nga kahimtang o matang sa pagsilot), ug ang tinuod nga impyerno mao ang destinasyon sa mga demonyo — dili sa mga tawo. Apan tinuod ba kini?

Kung atong tan-awon ang kasaysayan, dili makita ang unibersalismo sa unang duha ka siglo sa mga sinulat sa mga Kristiyanong manunulat. Daw nagsugod kining pagtulun-an gikan sa mga ideya sa usa ka Katolikong Obispo nga si Augustine (354-430). Mga onse ka siglo ang naglabay, gidugang sa usa ka Protestanteng Teologo nga si John Calvin (1509-1564) kining ideya ni Augustine didto sa iyang mga pagtulun-an. Apan usa lamang kini nga panlantaw sa minorya sa hapit tibuok kasaysayan hangtud sa tuig 1800. Sukad niadto, gihimo kini nga doktrina sa pipila nga mga magwawali ug teologo, apan nagkalain lain ang ilang paghubad niini.

Nagahatag Ba Ang Dios Ug Ganti Inubanan Sa Hustisya Ug Pagkamatarung?

Usa ka kumon nga pagsupak bahin niining doktrina sa unibersalismo mao nga makatabang kini sa pag preserbar sa lalum nga kahadlok sa walay katapusang pagsakit aron makapugong sa usa ka tawo gikan sa imoral nga pagkinabuhi. Pananglitan, tan-awa kini nga situwasyon:

Adunay usa ka tawo nga nagdisiplina gayud ang iyang kaugalingon aron magkinabuhi siya nga maaayo, matul-id, matarung, ug diosnon. Mamahimo ba nga ang iyang ganti mahasama lang sa usa ka tawo nga nagkinabuhi ug binuang ug dautang kinabuhi sa usa ka kriminal?

Pipila Ka Mga Bersikulo Sa Bibliya Nga Gigamit Sa Mga Unibersalista Sa Sayup Nga Paagi

“Nga nagatinguha sa tanang mga tawo nga mangaluwas, ug makadangat sa pag-ila sa kamatuoran.” [Note: Mao kini ang tinguha sa Dios, apan gihatagan usab Niya ang tawo ug “kagawasan sa pagpili.” o “free moral agency.”]

~ 1 Kang Timoteo 2:4

“Kay tungod niini nga tuyo nagahago kita, ug nakigbisog kay milaum kita sa Dios nga buhi, nga mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, labi na gayud sa mga mingtoo.” [Note: Gipatin-aw kini pinaagi sa pahayag nga “ labi na gayud sa mga mingtoo (lamang).”]

~ 1 Kang Timoteo 4:10

“Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa Iyang saad, ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol.” [Note: Samtang dili buot sa Dios nga adunay mawala, gihatagan usab Niya ang tanang katawhan ug kagawasan sa pagpili  o free moral agency aron aduna silay higayun sa “paghinulsol.”]

~ 2 Pedro 3:9

Pipila Ka Mga Klarong Bersikulo Nga Nagasupak Sa Unibersalismo

Ang kalag [dili lamang ang lawas] nga makasala, kini mamatay: ang anak dili magapas-an sa kasal-anan sa amahan, ni ang amahan magapas-an sa kasal-anan sa anak; ang pagkamatarung sa matarung anha kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya.”

~ Ezekiel 18:20

“Ug dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag; apan kahadlokan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag ingon man sa lawas didto sa infierno [Gehenna – ang linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon].”

~ Mateo 10:28

“Kay, ania karon, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hudno; ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon si [YHWH] sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga. Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga akong pagahimoon kini, nagaingon si [YHWH] sa mga panon.”    ~ Malaquias 4:1,3

“Samtang ako diha pa kanila, gibatonan ko sila sa Imong ngalan nga Imong gihatag Kanako; ug gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala, gawas ang anak sa pagkawala…[Note: Aduna gayud pagkawala o kapildihan (pagkawala sa sa kalag, walay katapusang pagkahinukman sa silot; hingpit nga kalaglagan) alang sa pipila ka mga tawo.]”

~ Juan 17:12

“Nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga wala makaila sa Dios, ug sa mga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesucristo: Nga manag-antus sila ug silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo, ug sa himaya sa Iyang gahum.”

~ 2 Taga-Tesalonica 1:8-9

“Apan ang langit nga mao karon ug ang yuta, pinaagi sa maong pulong, gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom, ug sa paglaglag sa mga tawong dili-diosnon.

~ 2 Pedro 3:7

“Ang mananap nga mapintas nga nakita mo…moadto sa pagkawala.”

~ Bugna 17:8

“Ug kong may bisan kinsa nga wala hikit-I, nga nahasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambug siya ngadto sa linaw nga kalayo.

~ Bugna 20:15

Konklusyon

Kining mga bersikulo nagapakita sa dayag gayud nga walay doktrina sa “unibersalismo” diha sa Bibliya. Ngano? Tungod kay adunay mga tawo nga mamatay (tungod sa ilang pagsalikway sa pag-antus ni Cristo ug tungod sa tinuyo nga pagpakasala) ug moadto sa pagkalaglag. Pagasilutan sila pinaagi sa nagadilaab nga kalayo ngadto sa walay katapusang pagkalaglag, mangasunog sila, ug mamahimong mga abo.

Nganong Aduna May Dakong Pagkalibog?

  • Tungod sa pagtuo sa sayop nga konsepto sa impyerno ug pagsilot
  • Kapakyasan sa sakto nga pagsabot sa katuyuan sa kinabuhi sa tawo
  • Pagkaignorante bahin sa Ultimong Plano sa Dios sa Pagluwas sa tibuok katawhan

Inyong bantayan ang dugang pang pagpatin-aw sa saktong konsepto sa Bibliya bahin niining mga topiko sa mga mosunod pa nga artikulo sa BiblicalTruths.com.

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.