Makita Ba Sa Bibliya Ang “Once Saved, Always Saved” Nga Doktrina?

Makita Ba Sa Bibliya Ang “Once Saved, Always Saved” Nga Doktrina?

Original Source: Is “Once Saved, Always Saved” a Biblically Correct Doctrine?
By: Edmond Macaraeg


Adunay dakong kontrobersiya ug pagkalibog mahitungod niining moderno nga doktrina. Kining pagtulon-an gipalambo ni John Calvin—usa sa mga Protestanteng repormador (bisan tuod gikuha niya ang orihinal nga ideya gikan kang Augustine, usa ka Katolikong obispo).

Atong susihon karon kung unsa ang gisulti sa Bibliya mahitungod niining doktrina.

Gihulagway sa Wikipedia (sa sinulat Perseverance of the Saints” o “Eternal Security”) kining pagtulon-an:  “Sa diha nga ang tawo ‘gipakatawo sa Dios’ o ‘gibag-o’ pinaagi sa pagkunsad sa Espirito Santo, walay bisan unsang butang, sa langit man o sa yuta, nga ‘makapahimulag (kanila) gikan sa gugma sa Dios…’”

Daghang bersikulo sa Bibliya, sama sa Mga Taga-Roma 8:35-39 ang gigamit sa pagsuporta niining pagtulon-an.

Gilantaw ug gituohan sa daghan nga sa diha nga ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios pinaagi sa bawtismo, pagkompisal, ug pagdawat kang Hesus ingon nga Manluluwas, walay bisan unsang matang sa sala nga ilang mabuhat ang makawagtang sa ilang kaluwasan. Busa maabswelto ang usa ka magtotoo gikan sa responsibilidad sa ilang pamatasan ug pamaagi sa kinabuhi tungod kay nagtoo sila nga pagabuhaton sa Dios ang tanan pinaagi sa Iyang gahum aron masiguro ang ilang kaluwasan.

Apan dili makita sa Bibliya kining malimbongon ug delikado kaayo nga pagtulon-an.

Ang Kaluwasan Sumala sa Bibliya Dili Usa Ka Hitabo, Kondili Usa Ka Proseso

Ang sayop nga pagsabut sa kaluwasan mao ang unang dakong problema niining pagtulon-an. Kadaghanan nagtuo nga kini usa lamang ka daklit nga panghitabo, (nga sa human balik balikon ang usa ka pag-ampo, igasulti sa ministro nga kanang tawhana “naluwas” na o ang tawo mismo ang moangkon nga siya “naluwas” na). Apan, ang Bibliya nagatudlo nga ang kaluwasan usa diay ka proseso nga adunay upat ka bantawan:

  1. Pagtawag (Call): Ang Amahan mao ang nagasugod sa proseso sa kaluwasan (Juan 6:44,65)
  1. Pagkamatarung (Justification): Ang tanan natong sala kaniadto gipasaylo diha kang Cristo (Mga Taga-Roma 5:9)
  1. Pagkabalaan (Sanctification): Gigahin aron magkinabuhi nga matarung (1 Mga Taga-Tesalonica 4:3,4)
  1. Paghimaya (Glorification): Mao kini ang katapusan nga produkto sa atong kaluwasan (Mga Taga-Roma 8:17,30)

 Ang Bibliya Supak Sa “Once Saved, Always Saved” Nga Doktrina

Ang ikaduha nga dakong problema may kalabutan sa pagsalikway sa klaro nga mga bersikulo sa Bibliya nga supak niining sayop nga pagtulun-an. Ania ang pipila lamang niining mga kasulatan:

Kay mahitungod niadtong mga naiwagan sa makausa ug mga nanagpakatilaw sa hatag nga langitnon, ug nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo, Ug nakatilaw sa maayong pulong sa Dios, ug sa mga gahum sa katuigan nga umalabut, Ug unya mahulog, dili na mahimo ang pagpabag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol; samtang nga gilansang nila pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang Anak sa Dios, ug ilang gipakaulawan siya sa dayag. 

~ Hebreohanon 6:4-6

Kay kong magpakasala kita sa tinuyo sa human ta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad-tungod-sa-mga sala; Apan usa ka makalilisang nga paghulat sa paghukom, ug usa ka kabangis sa kalayo nga magalamoy sa mga kaaway. Ang tawo nga nakapasipala sa Kasugoan ni Moises, sa mapamatud-an sa duha kun totolo ka mga saksi, mamatay sa walay kalooy; Daw unsa ba ka labing mabug-at nga silot, hunahunaa ninyo, ang angay igasilot niadtong nakayatak sa Anak sa Dios, ug nag-isip nga butang nga bastus ang dugo sa tugon nga nag- balaan kaniya, ug nakapanamastamas sa Espiritu sa gracia?

~ Hebreohano 10:26-29

Kun wala ba kamo manghibalo nga ang mga dilimatarung dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Dili kamo magpalimbong: bisan ang mga makighilawason, bisan ang mga mag-sisimba sa diosdios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mahilayon, bisan ang mga mapatuyangon sa ilang kaugalingon uban sa mga lalake, Bisan ang mga kawatan, bisan ang mga masinahon, bisan ang mga palahubog, bisan ang mga mapanamastamason, bisan ang mga malupigon, sila dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ug ang uban kaninyo kaniadto sama niana; apan gihinloan na kamo, apan gibalaan na kamo, apan gipakamatarung kamo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, ug diha sa Espiritu sa atong Dios.

~ 1 Mga Taga-Corinto 6:9-11

Ug ang tanang nagapakigbugno diha sa mga bangga sa kusog, mapinugnganon sa kaugalingon sa tanan nga mga butang. Sila nagahimo niini aron makadawat sa purongpurong nga madunoton, apan kita sa usa ka dilimadunoton. Busa, sa ingon niini nagadalagan ako, dili ingon sa may pagduhaduha; mao kini nga nagapakigbugno ako, dili ingon sa nagasumbag sa hangin. Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon igasalikway. [NOTE: Bisan si Apostol Pablo nahadlok nga siya igasalikway.]

 ~ 1 Mga Taga-Corinto 9:25-27

Kay kong, sa tapus sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan pinaagi sa kahibalo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo, didto nagapus sila pag-usab, ug nadaug, ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang dautan kay sa nahauna. Kay labi pa unta nga maayo alang kanila nga wala nila hiilhi ang dalan sa pagkamatarung, kay sa managsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila sa tapus nila maila kini. Kini nahitabo kanila sumala sa matuod nga sanglitanan: Ang iro mibalik sa iyang gisuka; ug ang anay nga baboy nga nadigo mibalik ngadto sa paglunang sa yanang.

~ 2 Pedro 2:20-22

Busa, mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kondili labi pa gayud sa panahon nga wala ako kaninyo, singkamotan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog; Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab, alang sa iyang maayong kahimut-an. 

~ Mga Taga-Filipos 2:12-13

Konklusyon

Pinaagi lamang niining pipila ka mga bersikulo, atong nakita nga ang popular nga pagtulon-an sa “once saved, always saved” walay basihan ug dili makita sa Bibliya.

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.