Epektibo Ba Gayud Ang “Pag-Ampo sa Makasasala?”

Epektibo Ba Gayud Ang “Pag-Ampo sa Makasasala?”

Original Source: Does the “Sinner’s Prayer” Really Work?
By: Joshua Infantado


Ang “Pag-ampo sa Makasasala” o “Sinner’s Prayer” popular kaayo sa mga Protestante ug Evangelical nga mga Kristiyano. Usa kini nga klase sa pag-ampo nga nagapahayag ug paghinulsol sa sala ug tinguha sa pagsugod ug usa ka relasyon ngadto sa Dios Amahan ug kang Cristo.

Alang sa kadaghanan sa mga magwawali ug mga Kristiyano, ang Pag-ampo sa Makasasala giisip nga usa ka importante nga higayon sa kaluwasan sa usa ka tawo. Sa takna nga ikaw molitok niining pag-ampo, maluwas na ka. Apan sakto ba kining pagtulon-an?  Gisuportahan ba sa Bibliya ang ideya nga ikaw maluwas sa diha nga moampo ka ug usa ka pag-ampo — sama sa usa ka “password” ngadto sa Gingharian?

 

Unsa Ba Gayud Ang Pag-ampo sa Makasasala?

 Magkalain-lain nga klase and Pag-ampo sa Makasasala. Apan sa kasagaran, magaampo ang usa ka tawo base sa usa ka modelo o sinulat nga pag-ampo. Apil sa pag-ampo ang pag-angkon sa sala, pagdawat sa sakripisyo ni Cristo, ug paghangyo nga mosulod si Yahshua (Jesus) sa ilang kinabuhi.

Ania ang usa ka panig-ingnan sa Pag-ampo sa Makasasala gikan kang Billy Graham, usa sa mga pinaka-popular nga ebanghelista:

 “Minahal nga Ginoong Jesus,

 Nahibalo ako nga ako usa ka makasasala, busa nagapangayo ako sa Imong kapasayloan. Nagatoo ako nga ikaw nagpakamatay alang sa akong mga sala ug nabanhaw gikan sa mga minatay. Akong pagatalikdan ang akong mga sala ug ginadapit ko ikaw sa pagpuyo sa sulod sa akong kasingkasing ug kinabuhi. Buot nako nga mosalig ug mosunod Kanimo ingon nga akong Ginoo ug Manluluwas.

 Sa Imong Ngalan,

Amen.

Ang paggamit sa Pag-ampo sa Makasasala komon nga ginahimo sa mga Protestante nga denominasyon, mga Anglicano, mga Lutheran, mga Fundamentalist, ug mga Evangelical. Adunay lain-laing mga higayon kung diin ginabatbat ang Pag-ampo sa Makasasala. Sa kasagaran, ginabuhat kini nga usa ka parte sa “pagtawag sa altar” (altar call) sa katapusan sa serbisyo sa pagsimba. Ang nagadumala sa pagsimba magaawhag sa tanan sa pagdawat kang Jesu-Kristo sa sulod sa ilang kinabuhi ug mahimong “gipakatawo pag-usab.” Human niini, iyang pagalitokon ang mga pulong nga pagabatbaton usab sa mga tigpaminaw.

Usab pinaagi sa telebisyon, ang usa ka magwawali magahangyo sa mga tiglantaw sa programa sa pag-ampo niini. Ang uban gani magasugo sa mga tiglantaw sa paghikap sa iskrin sa telebisyon samtang ginabatbat ang Pag-amp sa Makasasala.

Ang ubang tawo nga nagmakasasala apan militok sa Pag-ampo sa Makasasala sa hapit na sila mamatay pagaisipon nga naluwas sa katapusan nga higayon.

 

Epektibo Ba Gayud Ang Pag-ampo sa Makasasala?

 Kung ikaw nagatoo nga ang paglitok lamang sa Pag-ampo sa Makasasala makaluwas kanimo — sama sa ginahunahuna sa kadaghanan sa mga Kristiyano — nagatoo ikaw ug dako kaayo nga sayop. Kining yawan-on nga paglimbong nakahimo sa daghang mga tawo nga kontento na lamang sa paagi sa ilang kaluwasan.  Tungod niining sayop nga pagtoo, wala nila hatagi ug dakong pagtagad ang ilang Kristohanong pagkatinawag. Oo, tungod niining pagtoo, daghang mga tawo ang nagalihok nga daw sila ang diyos sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug “maghinulsol” na lamang sila kung ilang makita nga wala na silay igo nga panahon nga nahibilin dinhi sa kalibutan.

Samtang makita nato nga mora ug epektipbo kini, ang Pag-ampo sa Makasasala dili gayud mahimong makaluwas sa usa ka tawo. Ang paglitok niining pag-ampo dili makadala ngadto sa tinuod nga paghinulsol ug pagkakinabig. Ang pagtuo nga ang Pag-ampo sa Makasasala  makaluwas kanimo nagapaubos sa bili ug nakahatag ug insulto sa dakong sakripisyo nga gihimo ni Cristo alang kanato.

 

Unsa Man Ang Atong Pagabuhaton?

Kinahanglan atong ilhon nga kita makasasala nga nagkinahanglan ug Manluluwas aron madawat nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan, sinugdanan lamang kini. Si Apostol Pedro nag-awhag kanato:

Maghinulsol kamo ug managpabautismo ang tagsatagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo.”

~ Mga Buhat 2:38 

[KOMENTO: Ang pulong “maghinulsol” gikuha sa Griyego nga metanoeo (Strong’s number G3340), nga nagkahulugang pagbag-o sa hunahuna alang sa kaayuhan, o ang kinasingkasing nga pag-usab inubanan sa pagdumot sa nangagi nga mga sala.

 Ang “paghinulsol” labaw pa sa pagbati sa kasubo. Nagkahulugan kini sa literal nga 180-degree nga pagbag-o sa direksyon sa kinabuhi gikan sa sala ngadto sa pagkamatarung. Apan, ang proseso sa pagkabalhin magalungtad sa tibook natong kinabuhi — dili kini mahitabo sa usa lang ka gabii.  Busa ang Pag-ampo sa Makasasala — inubanan sa pagkasinsero — sinugdanan lamang, ug dili kay mao lamang ang imong pagabuhaton ingon nga usa ka Kristiyano.

Atong hinumduman nga dili kita mga Kristiyano tungod sa atong mga nahibaloan, kondili sa kung unsa ang atong ginabuhat sa atong mga nahibaloan (Jacobo 1:22). Ang atong pagtoo ngadto sa Dios ug kang Cristo kinahanglan inubanan sa dayag nga pagbag-o sa atong mga kinabuhi (Jacobo 2:26).

0 Comments

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.